Podstawa prawna do eksmisji

Eksmisja to proces, w którym właściciel nieruchomości może wyeksmitować najemcę lub inne osoby trzecie z nieruchomości. Najczęściej podstawą prawną do eksmisji jest art. 109 ustawy – Prawo ochrony lokali mieszkalnych. Zgodnie z nim, właściciel lokalu mieszkalnego może wypowiedzieć najem na piśmie z zachowaniem terminu wynoszącego 3 miesiące. W wyjątkowych przypadkach wypowiedzenie może nastąpić w terminie krótszym. Kancelaria prawna może pomóc właścicielowi nieruchomości w przeprowadzeniu tego procesu prawnie.

Eksmisję można podzielić na kilka etapów

Etapy eksmisji obejmują wszystkie działania podejmowane przez właściciela nieruchomości w celu wyprowadzenia najemcy. Proces eksmisji rozpoczyna się od wydania najemcy wezwania do opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Jeśli najemca nie opuszcza nieruchomości w wyznaczonym terminie, właściciel może wystąpić o nakaz eksmisji przed sądem. Sąd może przyznać właścicielowi nieruchomości prawo do wyprowadzenia najemcy siłą, nakaz eksmisji zostanie wykonany przez komornika. Egzekucja lokalowa następuje po otrzymaniu przez osobę eksmitowaną odpowiedniego wezwania od komornika.

Czy eksmisja jest jedynym sposobem na pozbycie się najemcy

Eksmisja nie jest jedynym sposobem na pozbycie się najemcy, ale jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów. Inne metody, które właściciele nieruchomości mogą stosować w celu pozbycia się problematycznych najemców, obejmują wypowiedzenie umowy najmu lub wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron. Wypowiedzenie umowy najmu jest procesem prawnym, który wymaga podania przez właściciela nieruchomości wymaganej liczby dni wypowiedzenia najemcy, a następnie po upływie tego terminu najemca jest zobowiązany do opuszczenia nieruchomości. Wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron jest procesem, w którym właściciel nieruchomości może wypowiedzieć umowę najmu za porozumieniem stron z najemcą. Wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron jest często stosowane w przypadkach, gdy najemca chce dobrowolnie opuścić nieruchomość lub gdy właściciel nieruchomości i najemca uzgodnią, że najemca będzie opuszczał nieruchomość w wyznaczonym terminie.

Kogo nie można eksmitować

Nie można eksmitować osób w wieku poniżej 18 roku życia, kobiet w ciąży, osób chorych na nowotwór lub korzystających ze szpitalnej opieki, a także osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto sądy mogą orzec o tymczasowym zawieszeniu egzekucji, jeżeli osoba eksmitowana jest staroświecka, ma problemy ze zdrowiem lub brak możliwości znalezienia nowego lokalu.